БЕЗОПАСЕН ТРУД – МОТИВИРАНИ ЗАЕТИ ЛИЦА

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0362-C0001 „БЕЗОПАСЕН ТРУД – МОТИВИРАНИ ЗАЕТИ ЛИЦА”

ПО ДОГОВОР № ESF – 2302 – 02 – 02001

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

  БЕЗОПАСЕН ТРУД – МОТИВИРАНИ ЗАЕТИ ЛИЦА

“Пристанище Бургас” ЕАД изпълнява Договор № ESF-2302-02-02001, сключен с Агенция по заетостта като договарящ орган по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-2.3.02“Безопасен труд”, Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. След временно спиране изпълнението на Договор № ESF-2302-02-02001, поради влизане в сила на концесия на по-голямата част от пристанищната територия и предоговоряне първоначалните параметри на договора, и сключване на анекс с Агенция по заетостта, изпълнението на проектните дейности продължава успешно.

 

Изпълнение на дейностите по проект: „Безопасен труд – мотивирани заети лица” е с продължителност до 30 септември 2013 г. През месец август успешно са завършили –  Анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, Разработването и внедряване на система за управление на безопасни условия на работа – OHSAS 18001. Завършва изпълнението на дейността по доставка на лични предпазни средства и работно облекло за работниците и служителите. Избран е изпълнител на дейността по сертифициране на разработената и внедрена система за здравословни и безопасни условия на работа – OHSAS 18001. Дружеството е в процес на избор на изпълнител по дейността за климатизиране на кранови кабини и работни помещения.

 

След временното спиране изпълнението на проектните дейности по независещи причини от дружеството, с общите усилия на екипа за управление на проекта, предишното и настоящо ръководство, макар и в съкратени срокове успешно се изпълняват проектните дейности с цел постигане на поставените цели в проекта „Безопасен труд – мотивирани заети лица”.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Пристанище Бургас”ЕАД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или „Агенция по заетостта”.

Инвестира във вашето бъдеще!