В Терминал “Запад” се обработват метали, зърно, скрап, насипни товари и др. Действат контейнерен и RO – RO терминали, функционира модерен хладилен склад.

Кейови места 6 бр.
Обща дължина на кейовете 890 м
Допустимо газене 11,00 м
Откритa складова площ 191 хил.кв.м
Закрита складова площ 24 хил.кв.м
Хладилна складова площ 7 хил.кв.м
Дължина (м) Газене (м) Механизация
21A 220 08,20 портални кранове 11
21B 60 08,50 (Ro-Ro) мостови кранове 12
22 200 11,00 мобилни кранове 2
23 200 11,00 автовлекачи 12
24 200 11,00 контейнерни автовлекачи 9
25 120 06,10 вилкови повдигачи 15
електрически вилкови повдигачи за хладилен склад 4
контейнерни товарачи 3
кофачни товарачи 4
автокантари 1
ремаркета 29
мобилен пристанищен кран за тежки колети (до 100 тона)

Максимално допустимите газения на корабните места са обект на промяна без предупреждение!
Експлоатационни ограничения:
Допустим свободен борд от морското равнище до горния ръб на комингса-17 м.