Възлагане на застрахователни услуги

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги”. Видове застраховки: Раздел А. Застраховка „Индустриален пожар”; Раздел Б. Застраховка „Обща гражданска отговорност” на „Пристанище Бургас” ЕАД за щети на трети лица; Раздел В. Застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства; Раздел Г. Рискова застраховка „Живот”; Раздел Д. Застраховка на плавателни съдове-яхти; Раздел Е. Задължителна застраховка „Трудова злополука”, съгласно изискванията на Нарадбата за задължително застраховане на работници и служители за риска „Трудова злополука”; при следните условия: Срок за закупуване на документацията до 26.07.2012г. включително. Срок за подаване на офертите до 27.07.2012г. включително.Дата на провеждане на процедурата-30.07.2012г. Тел. За контакти- 056/822249 – Н.Тюфекчиев; 056/822014 – М.Мутафян. Цена на документацията -100 лв без ДДС.