Избор на предприятие за предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарт GSM с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1 отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет – „Избор на предприятие за предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарт GSM с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност”. Документацията за участие може да бъде закупена в управлението на „Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, срещу представен документ за платени 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.30 ч до 30.07.2012г. Срок за подаване на оферта-до 16.30ч. на 31.07.2012 г. За справки: 056/822228 – инж.М.Маринов; 056/822014 М.Мутафян;