Изготвяне на експертна оценка /оценителски доклад/ на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Заповед на Изпълнителния директор, обявявя събиране на оферти за изготвяне на експертна оценка /оценителски доклад/ на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството, а именно: Трактори „Болгар”, модел ТК-80 – 11 бр.; Трактори „Беларус”, модел ЮМЗ – 6 бр.; Ремаркета с товароносимост 8 тона – 7 бр. и Ремаркета с товароносимост 12 тона – 7 бр. . Към офертата следва да се приложат заверени копия на: 1. сертификат за оценка на машини и съоръжения и 2. удостоверение за актуално правно състояние – за юридически лица, респективно документ за самоличност – за физически лица. Офертите се приемат в запечатан плик с надпис: „Изготвяне на експертна оценка на ДМА, собственост на „Пристанище Бургас” ЕАД””, до 16.30 ч. на 19 юли 2012 г. в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД. Върху плика кандидатът посочва име, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. За справки: тел. 056/822228, 056/822013