Изкупуване на бракувани автомобилни гуми

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, обявява събиране на оферти за изкупуване на бракувани автомобилни гуми, находящи се в складова база „Лозово” на „Пристанище Бургас” ЕАД. Офертите да отговарят на следните условия: 1. Кандидати следва да предложат цена /лева/тон/ за изкупуване на бракувани гуми; 2. Извозването на автомобилните гуми е за сметка на кандидатите и се извършва в рамките на същия работен ден /деня на претегляне/, след заплащане в брой на касата на „Пристанище Бургас” ЕАД; 3. С офертата кандидатите представят следните документи: Разрешение за дейност с опасни отпадъци /съгл. чл.35, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците/ или Комплексно разрешително, издадено съгласно глава седма, раздел II от ЗООС /съгл. чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗУО/; Удостоверение за актуално състояние; Документи за регистрация по ДДС и Декларация за липса на финансови задължения към „Пристанище Бургас” ЕАД; В офертата, кандидатите посочват адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 4. Офертите, заедно с изискуемите документи, се депозират в запечатан и непрозрачен плик, надписан по следният начин:”Събиране и извозване на бракувани автомобилни гуми, находящи се в складова база „Лозово” на „Пристанище Бургас” ЕАД.”, в деловодството на Пристанището всеки работен ден до 16.30ч. на 31.08.2012 г. включително. Оферти, постъпили след тази дата няма да бъдат разглеждани; 5. Отварянето на пликовете с постъпилите оферти ще се извърши на 03.09.2012г.. За справки: тел. 056/822370, 056/822249, 056/822013.