ОБЯВА за демонтаж и нарязване на бракувани ДМА /10 тонни портални кранове/

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, отправя покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферта за демонтаж и нарязване на бракувани дълготрайни материални активи – 10 тонни портални кранове „Абус” с № 3, 4 и 25, собственост на „Пристанище Бургас”ЕАД, находящи се в района на Зона за обществен достъп – Бургас.

Критерий за оценка на офертите- най- ниска предложена цена.

Офертите следва да се представят в запечатан, непрозрачен плик в срок до 16.30 ч. на 18.04.2016 г. на адрес: гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг” № 1. Плика трябва да е надписан с наименованието на процедурата, наименование на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронна поща. Към предложението следва да се приложат следните документи:

1. Ценово предложение;

2. Срок на валидност на предложението не по- кратък от 60 календарни дни, считано от датата на подаване на офертата;

3. Предложение за срок на изпълнение на услугата – не по- дълъг от 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора;

4. Декларация за извършен оглед на обекта на поръчката и запознаване с техническите условия;

5. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на предмета на поръчката;

6. Списък на лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на настоящата поръчка;

7. Предложение за начин и срок на плащане – не по-кратък от 30 дни след приключване на нарязването и съставянето на двустранен протокол за извършената работа.

Примерен линеен график за нарязване и изнасяне на 10 тонни „Абус” № 3, 4 и 25 се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл  ТУК.

За справки: тел. 0885 515 933, 056/ 822013.