Обява за Доставка на консумативи за принтери

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” 1, на основание чл.290 във връзка с чл.286 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет :”Доставка на консумативи за принтери”. Избора на изпълнител на услугата  ще се осъществи  въз основа на провеждане на търговска поръчка, посредством класиране на подадените за участие оферти.Кандидатите представят следните документи за участие в процедурата:

Кратка презентация на фирмата, удостоверение за актуално правно състояние на дружеството или ЕИК, документ за регистрация по ДДС, срок на валидност на офертата, предлагана от кандидата ценова оферта, включваща единични цени за всяка позиция от спецификацията, както и обща цена на предложението.Кандидатът следва да посочи и предлаганата от него марка за всяка позиция от спецификацията.

Критерий за оценка на офертите:икономически най- изгодна оферта.

-           цена -95 точки;

-           срок на доставка  - 5 точки.

Максимален брой точки, които може да получи кандидат е 100 точки.

Върху  запечатаният плик с документите да бъде изписан предмета на процедурата: „Доставка на консумативи за принтери”, името на фирмата кандидат с точен адрес, телефони, факс, адрес на електронна поща за връзка. Срок на подаване на документите 07.05.2015 г.

Лице за справки: И.Тодоров – ръководител звено”Информационни технологии и мрежи”, тел: 056 822266;

Спецификация за необходимите компютърни консумативи за принтери може да изтеглите от тук.

Опция на количествата от спецификацията +/-30%.