ОБЯВА за “Доставка на перилни и почистващи препарати”

На основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” №1 обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет- „Доставка на перилни и почистващи препарати”. Срок за подаване на оферта – до 26.04.2016 г.
За справки: 056/ 822333 – Емил Кирилов.

1. Срок и място за изпълнение на доставките – периодични доставки в рамките на договорените количества за срок от една година, считано от датата на подписване на договора до склад на “Пристанище Бургас”ЕАД.
2. Изисквания при изпълнение на доставките – доставките се осъществяват след представяне на ежемесечни писмени заявки за необходимите видове и количества; при възникване на необходимост от спешна доставка, срокът за представяне на заявка може да бъде по-кратък;
3. Срок на доставка –съгласно предложение на кандидата в процедурата , но не по-дълъг от 5 /пет/ работни дни от заявката.
4. Изисквания за качество – предложените артикули да са в съответствие със спецификацията; да отговарят на съответния стандарт; при всяка доставка се представя фактура и приемо-предавателен протокол.
5.Квалификационни изисквания към кандидатите
5.1.До участие в процедурата се допускат български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения; кандидатите следва да представят най-малко две референции от клиенти, с които са работили, удостоверяващи опита в предмета на поръчката, от постоянни партньори или от браншови организации, в които членуват.
5.2.С офертата кандидатите представят следните документи: презентация на кандидата, документ за самоличност /за физически лица/ или удостоверение за актуално състояние /за юридическо лице/ или ЕИК, удостоверение за регистрация по ЗДДС, документи по т.5.1, декларация, съдържаща списък на основните контрагенти, на които са доставяли перилни и почистващи препарати през предходната година и други документи – по преценка на кандидата.
6.Начин на образуване на цената – В ценовата оферта да се посочат единични цени в лева без ДДС за всяка позиция от спецификацията, както и обща стойност без ДДС. В цената да са включени всички разходи за транспорт до склад на Възложителя, да се определи срок на фактическа доставка и срок на отложено плащане.
7.Начин на плащане – чрез банков превод съгласно предложение на кандидата в процедурата, след не по-малко от 30 календарни дни, считано от ефективна доставка, представена фактура и проведен входящ контрол.
8. Критерий за оценка на офертите- най- ниска предложена цена.
9. Кандидатът да посочи срок на валидност на предложението.
10. Кандидатът да представи мостра за всяка позиция от спецификацията.

Офертите се подават в деловодството на „Пристанище Бургас”ЕАД, на адрес гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1 в запечатан непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката за която участва кандидата и на който е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата.
Спецификация може да изтеглите от TУК.