ОБЯВА за избор на изпълнител на застрахователни услуги

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл.20, ал.6 от ЗОП и чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги по  застраховка „Индустриален пожар” за сметка на „Пристанище Бургас” ЕАД в полза на ДП „Пристанищна инфраструктура” за обектите, предоставени за ползване”,  при следните условия:

Срок за закупуване на документацията до  26.01.2017г. включително.

Срок за подаване на офертите до 27.01.2017г. включително.

Дата на провеждане на процедурата-30.01.2017г.

Тел. За контакти- 822249-Д.Трепечова; 822014-М.Мутафян.

Цена на документацията -5 лв без ДДС.