Обява за извършване на ремонт на двигателен мост на КТМ”Волво” №12

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на ремонт на двигателен мост на КТМ”Волво” №12.

Срок за подаване на оферти- до  17.00 ч. на 23.03.2015г.

Изискуеми документи:

  1. Подписана презентация на дружеството;
  2. Удостоверение за регистрация по ЗДДС;
  3. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК;
  4. Доказателства, че кандидатът разполага със специализирана база, оборудване и квалифициран персонал за извършване предмета на поръчката.

Кандидатите следва да посочат срок на валидност на предложението.

Кандидатите следва да приложат остойностена техническа спецификация, съобразно изискванията на Възложителя, която да включва ценово предложение за всяка една позиция и посочване на обща цена без ДДС.

Гаранционен срок- минимален 6 месеца.

Начин на плащане – 50% авансово, 50% в срок от 7 календарни дни след приемане на извършената работа с подписване на двустранен приемателно- предавателен протокол.

Критерий за оценка на офертите- икономически най- изгодна оферта- цена – 90 точки, срок за изпълнение- 10 точки.

Прогнозна стойност -40 000 лв. без ДДС.

Предметът на поръчката може да бъде извършен както с нови, така и с рециклирани части, като в техническата спецификация е изрично посочено за кои части не се допуска да бъдат рециклирани.

Офертите се подават в запечатани непрозрачни пликове, надписани с предмета на поръчката за която участва кандидата и на които е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата.

Техническа спецификация може да изтеглите от тук.

Телефон за контакти: 0885515933.