Обява за отдаване под наем на обект, находящ се в гр.Бургас

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протоколно решение на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, находящ се в гр. Бургас, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД.

Подробно описание за условията на търга се съдържа в прикачения към настоящето обявление файл ТУК.

Търгът ще се проведе на 30.09.2016 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 305, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /сто лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 28.09.2016 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 29.09.2016 г..

За справки: тел.056/822111, 056/822333, 056/822013.