ОБЯВА за повторно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракуван актив портален кран АБУС 24

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Заповед на Изпълнителния директор, обявява повторно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракуван актив – 10-тонен ел. портален кран „Абус” № 24, с теоритечно тегло 200 тона, собственост на дружеството, находящ се на пристанищен т-л „Бургас Запад”. Начална тръжна цена – 150 лева/тон.

Търгът ще се проведе на 29.03.2016 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3.

Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 305, срещу представен документ за платени 80,00 лв. /осемдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч., до 25.03.2016 г. включително.

Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 28.03.2016 г..

За справки: тел. 0885 515 933, 056/822013