ОБЯВА за повторно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява повторно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи, задбалансови активи  и материали като скрап, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД.

Повторният търг ще се проведе на 11.09.2015 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3.

Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 09.09.2015 г. включително.

Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 10.09.2015 г.

За справки: тел. 0885838630 Ченко Пенчев.