Обява за предаване на генериран отпадък – отработени смазочни масла

На основание чл.290 от ТЗ и чл.7 и чл.8 от ЗУО „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет – „Предаване за генериран отпадък-  отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки с код 13 02 08”. Количество – около 2.5 тона. Кандидатите следва да притежават валидно разрешително за извършване на дейността, предмет на процедурата, съгласно чл.35 от ЗУО.

Срок за подаване на оферти – до 30.08.2016г. Критерий за оценка на офертите – най-висока предложена цена в лева за килограм. Срок на валидност на предложението –90 календарни дни. Кандидатите следва да представят в офертата и копие от документа, даващ им право да извършват посочената по- горе дейност. Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката за която участва кандидата и на който е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата на адрес :гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг” №1, деловодство.

За справки: тел.: 0885838630