ОБЯВА за провеждане на търг за продажба на бракувани ДМА

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи, задбалансови активи  и материали като скрап, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД при следните групи и подгрупи:

- I-ва група – позиции от №1 до №15 включително от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 18.31 тона;

- II-ра група

- II-ра „А”подгрупа- позиции от №16 до №17 включително от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 0.1 тона;

- II-ра „В”подгрупа- позиции от №18 до №23 включително от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 18.06 тона;

- III-та група –

- ІII-та „А”подгрупа- позиция №24 от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 11.42 тона;

- ІII-та „В”подгрупа- позиции от №25 до №28 включително от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 45.68 тона;

- ІII-та „С”подгрупа- позиция №29 от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 21.62 тона;

- IV-та група – позиции от №30 до №41 включително от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 0.42 тона;

- VІ- та група-

- VІ-та „А”подгрупа- позиции от №53 до №62 от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 33.60 тона;

- VІ-та „В”подгрупа- позиции от №63 до №69 включително от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 23.80 тона;

- VI-та „С”подгрупа- позиции от №70 до №77 включително от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 25 тона;

- VІІ- ма група- позиции от №78 до №82 включително от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 84 тона;

-    VІІІ- ма група- позиции от №83 до №85 включително от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 15 тона;

-          ІХ- та  група-

-   ІХ- та  „А”подгрупа позиции от №86 до №90 включително от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 7.5 тона;

-   ІХ- та  „В”подгрупа позиции от №91 до №108 включително от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 27 тона;

-   ІХ- та  „С”подгрупа позиции от №109 до №117 включително от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 13.5 тона;

-   Х- та  група- позиции от №118 до №119 включително от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 2.44 тона;

-   ХІ- та  група- позиция №120 от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 0.1 тона;

Подробно описание на бракуваните активи по групи се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл.

Търгът ще се проведе на 16.03.2016 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 14.03.2016 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 15.03.2016 г.

За справки: тел. 0885838630 Ченко Пенчев.