ОБЯВА за продажба да ДМА – портален кран Такраф

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол№ПД-217/14.09.2016 г. на Министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията и Заповед №РД 05/317 от 28.09.2016 г. на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на дълготраен актив, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД както следва:
1.1. Портален кран „Такраф”, модел”Калмар”, инв.№ 449670(29)
Подробно описание на актива се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл ТУК.
Търгът ще се проведе на 17.10.2016 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 13.10.2016 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 14.10.2016 г.
За справки: тел. 0885838630 Ченко Пенчев.