ОБЯВА за продажба като скрап на бракувани ДМА

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол ПД–46/24.03.2016г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракувани дълготрайни материални активи- три броя 10 тонни ел.портални кранове „Абус”, съответно:№3(инв.№2523), №4(инв.№2525), №25(инв.№2530).

Подробна информация относно, начална цена, стъпка за наддаване /в случай, че се премине към явен търг/, начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед на обектите и специални изисквания към участниците, се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл ТУК.

Търгът ще се проведе на 27.07.2016 г. в 14.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, срещу представен документ за платени 100,00 лв. /сто лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 25.07.2016 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 26.07.2016 г.