Обява за продажба на бракувани активи

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол ПД-236/18.09.2014 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор №РД05/482 от 18.11.2014 г., обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани активи на „Пристанище Бургас”ЕАД, обособени в следните групи:

 І група- машини- приблизително тегло – 164 635 кг;

ІІ група- прибори- приблизително тегло- 810 кг.;

ІІІ група- климатици и климатизатори- приблизително тегло- 80 кг.;

Подробна информация относно, начална цена, стъпка за наддаване /в случай, че се премине към явен търг/, начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед на обектите и специални изисквания към участниците, се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл.

Търгът ще се проведе на 10.12.2014 г. в 14.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, срещу представен документ за платени 100,00 лв. /сто лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 08.12.2014 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 09.12 .2014 г.

За справки: тел: 0885515933; 056/ 822260; 056/822014