Обява за продажба на бракувани Д М А като скраб

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи като скрап при следните позиции:

- I-ва група – бракувани активи (извадени части от м/к”Олга Джи”), приблизително тегло 70.580 тона.;

- II-ра група – бракувани ДМА(грайфери 42 броя), приблизително тегло 200 тона;

- III-та група – технологичен отпадък(черни метали) приблизително тегло 58.577 тона;

- IV-та група – ел.двигатели – приблизително тегло 14.50 тона;

- V- та група- ел.кабели(различни сечения)- приблизително тегло- 8.00 тона;

- VІ- та група- бронз- приблизително тегло- 0.36 тона.

Подробно описание на бракуваните активи по групи се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл.

Търгът ще се проведе на 06.02.2015 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 04.02.2015 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 05.02.2015 г.

За справки: тел. 0885515933, 056/ 822260, 056/822013.

 Опиc на бракуваните активи