ОБЯВА за продажба на ДМА-18 бр. контейнери

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракувани ДМА – 18 броя контейнери, находящи се на Военна рампа в пристанищен терминал „Бургас Изток 1”.

Подробно описание на условия, начална цена, стъпка за наддаване /в случай, че се премине към явен търг/, начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед и специални изисквания към участниците, се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл ТУК.

Търгът ще се проведе на 26.01.2017 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 305, срещу представен документ за платени 20,00 лв. /двадесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 24.01.2017 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 25.01.2017 г..

Когато на търга не се яви кандидат/и, същия ще се проведе повторно на 15.02.2017 г. в 10.00 часа.

За справки: тел.056/822190, 0885515933, 056/ 822260, 056/822013.