Обява за търг за доставка на лични предпазни средства и работно облекло

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1 отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет – „Доставка на лични предпазни средства и работно облекло”.

Документацията за участие може да бъде закупена в управлението на „Пристанище Бургас” ЕАД – стая 305, до 19.03.2015 г. включително, срещу представен документ за платени 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. до 19.03.2015 г.

Срок за подаване на оферта-до 16.30 ч. на 20.03.2015 г.

За справки тел.: 056/822 014 – Рената Петкова; 056/ 822022 – Иван Тончев.