ОБЯВА за търг за отдаване под наем на открита площ с търговско предназначение

“Пристанище Бургас” ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-160/15.07.2015 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед № РД 05/3134 от 28.07.2015 г. на Изпълнителния директор на “Пристанище Бургас” ЕАД,

обявява търг за отдаване под наем на открита площ с търговско предназначение за разполагане на преместваем търговски обект – магазин за продажба на пакетирани стоки в размер на 85.00 кв.м., публична държавна собственост, предоставена за ползване на „Пристанище Бургас” ЕАД, намираща се в района на Зона за обществен достъп, пред Морска гара в пристанищен терминал ”Бургас Изток 1”, съгласно схема на разположение, неразделна част от  тръжната документация.

Вид на търга – с тайно наддаване, вид на заседанието- открито.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 01.09.2015 г.

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 02.09.2015 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 03.09.2015 г. от 10.00 ч..

Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на “Пристанище Бургас” ЕАД, етаж 3-ти, стая № 303.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 50 /петдесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита е определен в правилата за провеждане на търга.

Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на обекта, за който се участва в търга, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Предложенията се адресират: гр. Бургас, “Пристанище Бургас” ЕАД, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1, за търга за отдаване под наем на обекти, обявен със Заповед №РД 05/313 от 28.07.2015г..

 

Вижте тук:

1.Заповед

2.Условия

3.Скица