ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения

“Пристанище Бургас” ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-10/16.01.2015 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед № РД 05/124 от 24.03.2015 г. на Изпълнителния директор на “Пристанище Бургас” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения – търговски обекти и открита площ с търговско предназначение-място за хранене и развлечение, части от обекти – публична държавна собственост, предоставени за ползване на „Пристанище Бургас” ЕАД, находящи се  Зона за обществен достъп  пристанищен терминал „Бургас Изток 1”, част от пристанище за обществен транспорт  с национално значение Бургас по опис, част от тръжната документация.

Описът на обектите е поставен на видно място в административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, както и e прикрепен към настоящото обявление.

Вид на търга – с тайно наддаване.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 28.04.2015 г.

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 29.04.2015 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 30.04.2015 г. от 10.00 ч..

Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на “Пристанище Бургас” ЕАД, етаж 3-ти, стая № 303.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 50 /петдесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита е определен в правилата за провеждане на търга.

Време и начин за оглед на обектите – всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в рамките на срока, предвиден за подаване на заявленията.

За контакти и съдействие: тел. 056/82 22 49 – Димитринка Трепечова – оперативен счетоводител, тел. 056/82 23 01 – Антоанета Даскалова – технически секретар в„АСУ”, тел. 056/82 20 14 –Мадлен Мутафян – юрисконсулт.

Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на обекта, за който се участва в търга, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Предложенията се адресират: гр. Бургас, “Пристанище Бургас” ЕАД, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1, за търга за отдаване под наем на обекти, обявен със Заповед №РД 05/124 от 25.03.2015г.

ОПИС на обектите вижте ТУК.