ОБЯВА за „ Извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлената система на “Пристанище Бургас” ЕАД “

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” 1, на основание чл. 286 във връзка с чл. 290 от ТЗ обявява, провеждане на  търговска /частна/ поръчка с предмет „Извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлената система на “Пристанище Бургас” ЕАД. Срок за подаване на оферти – до 01.02. 2016 г. Офертите  се подават в запечатан, непрозрачен плик с надпис, указващ името на поръчката за която се подават документи, както и информация, относно подателя включително адрес, телефони, факс. Офертите могат да се подават лично, по куриер, с препоръчано писмо с на адрес: гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, деловодство .

Кандидатите следва да представят кратка презентация на фирмата, удостоверение за актуално правно състояние на дружеството или ЕИК, документ за регистрация по ДДС, срок на валидност на офертата, предлагана от кандидата ценова оферта, документи доказващи регистрацията им по чл.60, ал.1 от Закона за енергийната ефективност.

Критерий за оценка на офертите: най- ниска предложена цена.

Кандидатът следва да посочи и срок за изпълнение на услугата.

Начин на плащане- отложено в срок от 30 календарни дни от подписване на приемо- предаватлен протокол за извършената работа.

Необходимите документи за подготовка на офертите може да намерите в прикачените файлове към настоящата обява.

1. Задание за енергийно обследване