ОБЯВА: Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „Пристанище Бургас”ЕАД за 2015г

 „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в конкурс с предмет – „Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „Пристанище Бургас”ЕАД за 2015 г ”.

Документацията за участие може да бъде закупена в управлението на „Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, до 18.11.2015г. включително, срещу представен документ за платени 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.30 ч.

Срок за подаване на оферта-до 19.11.2015 г.

За справки: 056/822 014 М.Мутафян; 056/ 822249- Н.Тюфекчиев.

Гаранцията  за участие -  50 лева/ петдесет лева/.Гаранцията се предоставя в една следните форми-парична сума или банкова гаранция. Гаранцията за участие се задържа, когато кандидатът в конкурса оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на оферти или е определен за изпълнител, но откаже да подпише договор. Гаранцията за участие се освобождава в 3- дневен срок от датата на подписване на договора по проведения конкурс.

Гаранция за изпълнение на договора – 3% от стойността на договора. Гаранцията се предоставя при подписване на договора с одитора, определен за изпълнител. Гаранцията се освобожда след прекратяване действието на договора.

Критерии за оценка на офертите – най- ниска предложена цена.Оценката на офертите ще се извърши на един етап.

Срок на валидност на офертите – 90 календарни дни от датата на отваряне на предложенията.

Допълнителна информация може да намерите в прикачения файл ТУК.