ОБЯВА

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Доставка на лични предпазни средства и рабтно облекло”. Документацията за участие може да бъде закупена в управлението на „Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, до 05.03.2014г. включително, срещу представен документ за платени 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч до 05.03.2014г. Срок за подаване на оферта-до 06.03.2014 г. За справки: 056/822 014 М.Мутафян; 056/ 822022- И.Тончев.