ОБЯВА

На основание чл.290 от ТЗ и чл.7 и чл.8 от ЗУО „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет – „Превоз на отпадъци от почистване на улици”, генерирани на територията на пристанището.

Срок за подаване на оферти – до 16.04.2014г. Критерий за оценка на офертите – най-ниска предложена цена за извършване на услугата. Начин на плащане – отложено до 30 календарни дни.Срок на валидност на предложението – до 31.12.2014г. Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката за която участва кандидата и на който е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата на адрес: гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг” №1, деловодство.

За справки: тел.: 0885838630