ОБЯВА

На основание чл.290 от ТЗ и чл.7 и чл.8 от ЗУО „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет – „Предаване за оползотворяване на излезли от употреба /бракувани/ гуми, генерирани на територията на пристанището”. Количествата на гумите са общо 265 броя. От тях 170 броя са с външен диаметър до 1200мм. и 142 броя с външен диаметър над 1200мм.. Приблизителното тегло на гумите е около 47т.

Срок за подаване на оферти – до 16.04.2014г. Критерий за оценка на офертите – най-ниска предложена цена за извършване на услугата. Начин на плащане – отложено до 30 календарни дни.Срок на валидност на предложението – 90 календарни дни. Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката за която участва кандидата и на който е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата на адрес: гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг” №1, деловодство.

За справки: тел.: 0885838630