Обява

„ Пристанище Бургас ” ЕАД гр. Бургас, ул. „ Княз Батенберг ” № 1 на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП обявява откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с публична покана с предмет „Зона за обслужване на яхти”-„Марина порт Бургас” в терминал „Бургас Изток 1”, халета на „Яхт клуб-порт Бургас, Яхт клуб- Черноморец” и хале- работилница на Яхт клуб- „Пристанище Бургас”ЕАД, І етап- хале на „Яхт клуб-Порт Бургас”.

Краен срок за подаване на офертите- 27.06.2014г.

Документацията за участие в процедурата може да намерите в прикачените към обявата файлове.

Заглавен лист

Условия за участие

1. Оферта

2. Списък на документите

3. Ценова оферта

4. Декларация обр.4

5. Декларация обр.4а

6. Декларация обр.4б

7. Подизпълнители

8. Съгласие на подизпълнител

9. Декларация обр.7

10. Декларация обр.8

11. Декларация обр.9

12. Скица

13. Договор

14. СМР

15. Списък оборудване

16. Административни сведения

17. Списък на ръководни и технически лица

18. АОП – Подписан ( тип DOC  в тип FED)