ОБЯВА

„ Пристанище  Бургас ”  ЕАД  на  основание  чл. 286 във връзка с чл.290 от ТЗ  обявява  покана   към  потенциални   кандидати  за извършване на услуга извозване и изхвърляне на бентонит и зеолит от района на складова база „Лозово” /приблизително тегло – 250 тона/, при следните задължителни условия:

  1. 1.      Срок за изпълнение на услугата – три работни дни, считано от датата на подписване на договора за извършване на услугата .
  2. 2.      Кандидатите следва да представят справка за транспортните средства с които разполагат/собствени или наети/.
  3. 3.      Кандидатите следва да представят удостоверение за актуално правно състояние /копие/.

Критерии за оценка на офертитенай- ниска предложена цена.

Офертите  се подават  на адрес:гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, деловодство в запечатан непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, за  която  участва  кандидата  и  на  който  е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата.

Срок за подаване на офертите – до 16.30 ч. на 10.07.2013 год.