ОБЯВА

„Пристанище Бургас”ЕАД на основание чл.290 от ТЗ отправя покана към потенциални кандидати за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет – „Доставка на консумативи за принтери”.

Срок за подаване на оферти – до 17.00 ч. на 29.09.2014г. Критерий за оценка на офертите – най-ниска предложена цена. Начин на плащане – отложено до 30 календарни дни.Срок на валидност на предложението – до 90 календарни дни. Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката за която участва кандидата и на който е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата на адрес :гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг” №1, деловодство. В плика с офертата кандидатът следва да представи попълнена  спецификация- списък на необходимите консумативи в който да посочи и производител на предлаганите продукти, единична и обща цена без ДДС; кратка презентация на дружеството, списък с клиенти, документи, доказващи взаимоотношенията с производителя на стоките, предмет на настоящата поръчка, ЕИК.

Спецификация на необходимите консумативи ще намерите в прикачения файл тук.