ОБЯВА

На основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет – „Доставка на акумулатори”.

Срок за подаване на оферти – до 02.10.2014г. Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта. Методика за оценка на офертите- предложена цена- 90т., гаранционен срок- 5 т., срок на доставка- 5 т. Начин на плащане – отложено до 30 календарни дни. Срок на валидност на предложението – до 60 календарни дни. Кандидатите посочват и срок на доставка след подадена писмена заявка и гаранционен срок.Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката за която участва кандидата и на който е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата на адрес: гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг” №1, деловодство. Към офертата кандидатите прилагат ЕИК или Удостоверение за актуално състояние.

№ по ред Наименование Количество(брой)
1 Акумулатор 12 V 60 Ah 4
2 Акумулатор 12 V 72 Ah 5
3 Акумулатор 12 V 100 Ah 4
4 Акумулатор 12 V 135 Ah 8
5 Акумулатор 12 V 170 Ah 6
6 Акумулатор 12 V 185 Ah 2

 

Опция на количествата+/-50%.