Обява за изпълнение на обект ”Асфалтови кърпежи по настилки-главна пътна артерия”

„Пристанище Бургас”ЕАД на  основание  чл. 14, ал.5 от ЗОП  обявява  покана   към  потенциални   кандидати   за изпълнение на обект ”Асфалтови кърпежи по настилки-главна пътна артерия”.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изпълнението на строително-монтажните работи да е съгласно техническите и технологичните изисквания и нормативните актове в Р България. Вложените при изпълнение на строително – монтажните работи материали следва да отговарят на действащите стандартизирани норми.

2. Инвеститорският контрол при изпълнение на СМР ще се извършва от звено „Проектиране и строителство” при „Пристанище Бургас”ЕАД.

3. Начин на плащане: 30%авансово и 70% до 30 дни след Акт образец 19 за окончателно извършената работа.

4. Отчитането на извършените строително монтажните работи ще се извършва въз основа на :  Доказване на действително извършените видове дейности от изпълнителя чрез подробни количествени сметки, проверени от инвеститорския контрол.

5. При изпълнение на предмета на поръчката трябва да бъдат представяни всички сертификати за произход, качество и съответствие на влаганите материали.

6. Гаранционни срокове и условия: Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове трябва да бъдат не по кратки от заложените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, определени от датата на приемане с протокол на извършените СМР.

7. Офертата трябва да съдържа:

7.1. Ценово предложение, съобразно приложената КСС;

7.2. Срок на валидност на предложението;

7.3.Валидно удостоверение за вписване  в централния професионален регистър на строителя за първа категория, втора  група строежи, както и копие от талона за регистрация, съгласно чл.137,  ал.1, буква „а” от ЗУТ и чл.2, ал.1, т.4 от Наредба за номенклатурата на видовете строежи;

7.4.Декларация за извършен оглед на обекта на поръчката и запознаване  с техническите условия;

7.5. Декларация за сключване на допълнителна застраховка ”Трудова злополука на работниците и служителите, които ще бъдат ангажирани по обект ”Асфалтови кърпежи по настилки- главна пътна артерия”, съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” в случай, че кандидатът бъде избран за изпълнител;

7.6. Валидна застраховка”професионална отговорност”, съгласно изискванията на чл.171 и чл.172 от ЗУТ, относно задължението на избрания за изпълнител кандидат да застрахова за професионалната си отговорност за вреди, причинени на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при изпълнение на задълженията си;

7.7.Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнение на предмета на поръчката;

7.8. Списък на лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на настоящата поръчка.

7.9. Данни за лицето, което прави предложението;

7.10. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство;

Кандидатът следва да посочи срок за изпълнение на предмета на поръчката.

Критерий за оценка на офертите- най- ниска предложена цена.

Офертите придружени с изискуемите документи следва да бъдат подадени лично или по пощата на адрес:  гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, „Пристанище Бургас”ЕАД, деловодство. Върху  запечатаният плик с документите да бъде изписан предмета на процедурата: „Асфалтови кърпежи по настилки- главна пътна артерия”, името на фирмата на кандидата с точен адрес, телефони и факсове за връзка. Срок на подаване на документите 30.03.2015 г.

За въпроси: Т. Димитрова- тел. 056/822351.

Схеми може да изтеглите от тук.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Видове СМР

Ед.мярка

Количество

Ед.цена /лв.

Стойност/лв.

1

Ръчни кърпежи по асфалтова настилка с d=5 см/с ръчно оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт

м2

330.00

 

 

2

Кърпежи по асфалтова настилка  със средна d=5 см и площ под 20 м.кв.(с включено фрезоване, оформяне с асфалторезач, разкъртване, машинно и ръчно почистване, грундиране, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фугите с битумна емулсия вкл. и транспорт)  машинно

м2

170.00

 

 

3

Превоз на строителните отпадъци на 10 км.

м3

25.00

 

 

 

Всичко в лева без ДДС

 

 

 

5% непредвидени разходи

 

 

Общо в лева без ДДС