ОБЯВА

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” 1, на основание чл.9, ал.1 от Постановление на Министерски Съвет №69/11.03.2013 г. обявява повторна покана към потенциални кандидати за участие за предоставяне на оферти в процедура с предмет  “Избор на изпълнител за доставка и монтаж:

Об. позиция 1. Климатици за климатизиране на кранови кабини и работни помещения.

Об.позиция 2. Универсален маслен отоплител за хале ремонтна работилница”

Офертите, придружени с изискуемите документи, се представят в запечатан, непрозрачен плик с надпис:  “Избор на изпълнител за предоставяне на услуги за:

Об. позиция 1. Климатици за климатизиране на кранови кабини и работни помещения.

Об.позиция 2. Универсален маслен отоплител за хале ремонтна работилница”

в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-23-2-02-0001”, всеки работен ден до 17.00 ч. на 18.07.2013 г.Върху плика с офертата, кандидатът посочва наименование на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Документацията за участие в процедурата може да изтеглите от тук.

-  Образец на оферта

-  Технически изисквания