ОБЯВА за продажба на ДМА

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол№ПД-22/08.02.2016 г. на Министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни активи,  собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД както следва:

1.1.Портален кран „Такраф”, модел”Калмар”, инв.№449669(21);

1.2. Портален кран „Такраф”, модел”Калмар”, инв.№ 449670(29)

Подробно описание на активите се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл ТУК.

Търгът ще се проведе на 22.07.2016 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3.

Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 20.07.2016 г. включително.

Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 21.07.2016 г.

За справки: тел. 0885838630 Ченко Пенчев.