ОБЯВА

„ Пристанище  Бургас ”  ЕАД  на  основание  чл. 286 във връзка с чл.290 от ТЗ  обявява  покана   към  потенциални   кандидати  за избор на изпълнител за предоставяне на услуги за извършване на :

Обособена позиция 1.”Абонаментно сервизно поддържане на преносими пожарогасителни средства, с които са оборудвани обекти, машини и съоръжения в „Пристанище Бургас”ЕАД и

Обособена позиция 2.”Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в „Пристанище Бургас”ЕАД.

Срок за изпълнение на услугата- до тридесет дни, считано от датата на подписване на договора за извършване на услугата.

Към попълнения образец на оферта, кандидатите следва да приложат документ за регистрация по ДДС, Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, документи доказващи техническите възможности  на кандидата, описани в приложения образец на оферта, декларация за истинност на представената от кандидата информация/свободен текст/, списък на договори  със същия предмет или подобен  на  предмета на поръчката, изпълнени през предходните две календарни години.

Начин  на плащане- чрез банков превод, до тридесет календарни дни след извършване на всяка услуга, въз основа на представена фактура- оригинал, двустранно подписан приемо- предавателен протокол и документи описани в „Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката”.

Срок на валидност на предложенията- 60 календарни дни от датата на отваряне на предложенията.

Критерии за оценка на офертитенай- ниска предложена цена.

Офертите  се подават  на адрес:гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, деловодство в запечатан непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, за  която  участва  кандидата  и  на  който  е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата.

Срок за подаване на офертите – до 17.00 ч. на 15.08.2013 год.

Образец на оферта може да изтеглите от тук.