ОБЯВА

„Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в конкурс с предмет – „Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „Пристанище Бургас”ЕАД за 2013 г ”. Документацията за участие може да бъде закупена в управлението на „Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, до 06.11.2013г. включително, срещу представен документ за платени 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.30 ч. Срок за подаване на оферта-до 07.11.2013 г. За справки: 056/822 014 М.Мутафян; 056/ 822249- Н.Тюфекчиев.