ОБЯВЛЕНИЕ

 

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ и Протокол удължава срока за подаване на оферти от потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка за избор на изпълнител на процедура с предмет „Отрязване и изкореняване на 7 бр. тополи и олекотена резитба на 6 бр. тополи”, находящи се на територията на „Пристанище Бургас”ЕАД.

 

Услугата, предмет на процедурата включва:

-                  отрязване на 7 броя тополи от вида Черна пирамидална топола с височина над 20 м. и диаметър 0.60-1.00 м.;

-                  за 6 броя тополи от вида Черна пирамидална топола с височина над 20 м., олекотяваща резитба на „глава” до 5 м. височина на ствола;

-                  изнасяне на дървесния и коренен отпадък от района, чрез приемателно-предавателен протокол;

-                  почистване на прилежащата територия от остатъците при резитбата.

 

Срок за подаване на оферти – до 16.30 ч. на 05.04.2013 г.

 

Кандидатите следва да представят следните документи:

- удостоверение за актуално състояние;

- документи, удостоверяващи наличието на професионален опит във височинното рязане на опасна дълготрайна дървесна растителност, лиценз за практикуване на дейността, минимум три референции, техническо осигуряване на машинен парк.

 

Кандидатът спечилил поръчката се задължава да осигури необходимата организация по обезопасяване на района с нужната сигнализация, съгласувана с органите на КАТ и Община Бургас.

 

Критерий за оценка на офертите- най- ниска предложена цена.

Срок на отложено плащане – 30 календарни дни.

 

Офертите се подават в запечатани непрозрачни пликове, надписани с предмета на поръчката за която участва кандидата и на които е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата.

 

 

номер обява : 66

от дата: 02.04.2013 г.