ОБЯВЛЕНИЕ

„Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1 на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка за доставка и монтаж на претоварно устройство за 20-тонни козлови кранове КП2Е № 39 и № 40.

Срок за подаване на оферти-до 16.30 ч. на 01.11.2013 г..

Критерий за оценка на офертите – най – ниска предложена цена.

Офертите се подават в запечатани непрозрачни пликове, надписани с предмета на поръчката за която участва кандидата и на които е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата на адрес: гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, деловодство.

Към офертите кандидатите следва да представят следните документи:

-          Удостоверение за актуално състояние;

-          Техническо предложение;

-          Ценово предложение;

-          Удостоверение от Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор, че са вписани с право да извършват дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност;

-          Референции от клиенти с които са работили, удостоверяващи опит  в предмета на поръчката /минимум 2 бр./;

-          Предложение за срок на доставка и монтаж.

Приложение: Техническо задание за оборудване на кран електрически козлови с количка № 39 и № 40 с претоварно устройство /ограничител на товароподемност/.