ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг” №1  обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет – „Извършване на ежемесечно обслужване на пожароизвестителни системи”. Кандидатите следва да разполагат със съответен лиценз за извършване на дейността, който да представят към офертата си ведно с ЕИК или  Удостоверение за актуално правно състояние.

Предмет на дейността  е извършване на извънгаранционен сервиз, профилактика, поддръжка и ежемесечно обслужване на пожароизвестителни системи- 1бр.МАГ-4,1 бр. МАГ-2, 1 бр.IRIS  в съответствие с инструкцията за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията на БДС EN 54.Кандидатите да предложат цена без ДДС за месечно обслужване за всяка една от изброените ПИС.Критерий за оценка на офертите е най- ниска предложена цена.

Срок за подаване на оферта – до 23.01.2014г. Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик, надписан с наименованието на предмета на процедурата за която кандидата участва, фирмено наименование на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, на адрес : гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, „Пристанище Бургас”ЕАД, деловодство, лично, по пощата или с куриер.