ОБЯВЛЕНИЕ

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява повторно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготраен материален актив ел. портален кран Такраф, модел „Калмар”, с товароподемност 6.3 тона, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД”. Търгът ще се проведе на 31.03.2014 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 305, срещу представен документ за платени 80,00 лв. /осемдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч., до 27.03.2014 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 28.03.2014 г.

За справки: тел.0885515933, 056/822260 и 056/822013.