ОБЯВЛЕНИЕ

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи като скрап при следните позиции:

- І група- машини, съоръжения и прибори – 15 /петнадесет/ инвентарни обекта –приблизително тегло 441 961 кг.;

- ІІ група – грайфери – 24 /двадесет и четири/ инвентарни обекта – приблизително тегло 120 600 кг.;

- ІІІ група – ТЗП и климатици – 24 /двадесет и четири/ инвентарни обекта – приблизително тегло 4 348 кг.;

- ІV група – цветни метали-алуминиеви тръби – 2 /два/ инвентарни обекта – приблизително тегло 12 кг..

Подробно описание на бракуваните активи по групи, начална цена, стъпка за наддаване /в случай, че се премине към явен търг/, начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед на обектите и специални изисквания към участниците, се съдържа в прикачените към настоящото обявление файлове.

Търгът ще се проведе на 25.07.2014 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 305, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 23.07.2014 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 24.07.2014 г.

За справки: тел.056/822190, 0885515933, 056/ 822260, 056/822013.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.Описание на групите

2.Опис  на бракувани  ДМА  по групи