Обявление

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед №РД 05-525/28.08.2013 г. на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги”. Видове застраховки: Раздел А. Застраховка „Индустриален пожар”; Раздел Б. Застраховка „Обща гражданска отговорност” на „Пристанище Бургас” ЕАД за щети на трети лица; Раздел В. Застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства; Раздел Г. Рискова застраховка „Живот”; Раздел Д. Застраховка на плавателни съдове-яхти; Раздел Е. Задължителна застраховка „Трудова злополука”, съгласно изискванията на Нарадбата за задължително застраховане на работници и служители за риска „Трудова злополука”; при следните условия:

Срок за закупуване на документацията до 12.11.2014 г. включително.

Срок за подаване на офертите до 13.11.2014 г. включително.Дата на провеждане на процедурата-14.11.2014 г.

Тел. За контакти-822249-Д.Трепечова;822014-М.Мутафян.

Цена на документацията -50 лв без ДДС.

Подробна информация за конкурса