ОБЯВЛЕНИЕ

“Пристанище Бургас” ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-174/30.07.2015 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед № РД 05/397 от 09.09.2015 г. на Изпълнителния директор на “Пристанище Бургас” ЕАД,

Обявява търг за отдаване под наем на обособена открита площ за разполагане на антенни съоръжения, публична държавна собственост, предоставена за ползване на „Пристанище Бургас” ЕАД, намираща се на покривното пространство на административна сграда с идентификатор 07079.618.22.132, съгласно приложена към настоящата заповед скица с площ от 15.00 кв.м., неразделна част от  тръжната документация.

Вид на търга – с тайно наддаване, вид на заседанието- открито.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 12.10.2015 г.

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 13.10.2015 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 14.10.2015 г. от 10.00 ч..

Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на “Пристанище Бургас” ЕАД, етаж 3-ти, стая № 303.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 50 /петдесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита е определен в правилата за провеждане на търга.

Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на обекта, за който се участва в търга, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Заявленията се адресират: гр. Бургас, “Пристанище Бургас” ЕАД, за търга за отдаване под наем на обект- открита площ за разполагане на антенни съоръжения от 15 кв.м., намираща се покривното пространство на административна сграда с идентификатор 07079.618.22.132.

Допълнителна информация може да намерите в прикачените файлове .№RD05–397—09.09.2015              Pravila kum zapoved№RD05–397—09.09.2015