ОБЯВЛЕНИЕ

„ Пристанище Бургас ” ЕАД  обявява, че събира оферти за доставка на:

 Резервни части за хидравлична кутия на ричстакер „ Linde ”,съгласно приложената техническа спецификация.

            С офертите  кандидатите следва да представят доказателства  за взаимоотношения с производител  на частите, в случай че  кандидатът  не е такъв: да  представят декларация за съответствие  на  предлаганите  от  кандидата  с  изискваните  от възложителя продукти: да посочат гаранционен срок на частите – минимум 6 месеца.

            В офертата следва да бъде посочена цена  с включени транспортни разходи до склад на „Пристанище Бургас ” ЕАД, срок на отложено плащане и срок на доставка.

Критерии за оценка – най – ниска предложена цена.

Офертите,   поставени   в   запечатан,  непрозрачен   плик   с  надпис  „  Доставка   на резервни части за хидравлична кутия на ричстакер  “ Linde ”, могат да бъдат изпращани до  16,30 h   на  28.06.2013 год.   на адрес:   гр.  Бургас   8000 ул.  „ Княз    Батенберг ”   № 1 „ Пристанище Бургас ” ЕАД, / деловодство / или бъдат подавани в същия срок  в запечатан   непрозрачен  плик в деловодството на Пристанище Бургас  ЕАД.

На плика  кандидатите посочват  име  на  дружеството, адрес  и  телефон за контакти, факс, e – mail.

Приложение: техническа спецификация – 8 страници.

За въпроси и контакти: 0885 515 933 – инж. Иван Дерменджиев