ОБЯВЛЕНИЕ

 

       „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка за доставка и монтаж на претоварно устройство на 20 t ел. мостови кран № 48.

          Срок за подаване на оферти-до 16.30 ч. на 01.04.2013 г..

          Критерий за оценка на офертите – най – ниска предложена цена.

      Офертите се подават в запечатани непрозрачни пликове, надписани с предмета на поръчката за която участва кандидата и на които е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата на адрес: гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, деловодство.

          Към офертите кандидатите следва да представят следните документи:

-         Удостоверение за актуално състояние;

-         Техническо предложение;

-         Ценово предложение;

-         Удостоверение от Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор, че са вписани с право да извършват дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност;

-         Референции от клиенти с които са работили, удостоверяващи опит  в предмета на поръчката /минимум 2 бр./;

-         Предложение за срок на доставка и монтаж.

Приложение: Техническо задание за оборудване на кран мостов двугредов с претоварно устройство /ограничител на товароподемност/.

  Изтеглете от тук.

 

номер обява : 59

от дата: 18.03.2013 г.