ОБЯВЛЕНИЕ

         

 

         „Пристанище Бургас” ЕАД гр. Бургас, ул. „Княз Батенберг” № 1,

на основание чл. 286, във връзка с чл. 290 от ТЗ и  Раздел ІІІ от ВПУКРПС обявява покана

към потенциални кандидати за участие в търговска (частна) поръчка за изграждане на модулна горивно – зарядна станция „Изток”.

 

            Технически изисквания:

 

  1. 1.      Преработка на 2 бр. наши съществуващи резервоара за масло с обем 5 куб. м. в един резервоар с две клетки от 7 куб. м.  и от 3 куб. м.  в техническа работилница на фирмата спечелила поръчката.
  2. 2.      Почистване на резервоарите, премахване на долни дренажни люкове, изработка и монтаж на 2 бр. нови горни люкове съгласно изискванията.
  3. 3.      Обшиване на корпуса с втори слой ламарина съгласно чл. 624 ал. 1 от наредба № І3-

1971 от 2009 год. и монтаж на стойки в основата на резервоара.

4.    Изработка на плътна рамка (платформа), върху  която да се монтират резервоара и бензиноколонките.

        5.  Пристанище Бургас ЕАД предоставя 2 бр. бензиноколонки „АДАСТ” непо-средствено преди приемане на бензиностанцията.

6.    Изграждане на пълнеща и дихателна система на резервоара съгласно наредба № 16

на МОСВ / ДВ 75 от 1999 год.

7.  Модулната бензиностанция да е обезопасена в противопожарно отношение  съгласно

наредба № І3 – 1971 от 2009 год.

-         захранващото ел. табло на модула да е с необходимата степен на защита за „експлозивна опасност”:

-         изработка на стойка за пожарогасител:

-         заземяване на модула  и осигуряване на съоръжение за заземяване  на авто-цистерните:

-         монтаж на стоп бутон за изключване на бензиноколонката от офиса:

-         монтаж на огнепреградител и клапан на отдушната тръба.

8.    Демонтаж на сонди за нивомерната система от ГСМ „Изток”, монтаж и свързване

към нивомерната система.

 

9.    Настройка и включване на бензиноколонката към ЕСФП и към НАП.

  1. 10.        Изработване на калибровъчна таблица за резервоара.

 

Всички разходи по демонтаж, монтаж и транспорт са за сметка на изпълнителя.

 

      Критерии за оценка на офертите – предложена най-ниска цена

 

Офертите с надпис Изграждане на модулна горивно-зарядна станция”, могат  да  бъдат изпращани до 16.30 ч. на 03.04.2013 на адрес:

гр. Бургас 8000 ул. „ Княз  Батенберг ” № 1 „Пристанище Бургас ” ЕАД, или да

бъдат подавани в същия срок в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Пристанище Бургас ЕАД.

 

Към офертите кандидатите следва да представят следните документи:

-         удостоверение за актуално състояние;

-         удостоверение за регистрация на ДДС.

 

За въпроси и контакти: 0885 515 933 – инж. Иван Дерменджиев

номер обява : 65

от дата: 01.04.2013 г.