Оказване на системна методическа и техническа помощ за определяне на подходящ модел или грантова схема предлагани от действащите международни донорски програми.

Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”1  на основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка  с предмет:  „Оказване на системна методическа  и техническа помощ за определяне на подходящ модел или грантова схема предлагани от действащите международни донорски програми, вкл. Оперативните програми, финансирани от Структурните, Кохезионния и други фондове на ЕС, по които „Пристанище Бургас”ЕАД директно или в подходящо  партньорство е допустим кандидат. Срок за подаване на оферти- до 16.10.2012г. тел. За контакти:822014 М.Мутафян; 822345-С.Димов.

Документацията за участие в процедурата може да намерите в прикачения към обявата файл.