Оперативно партньорство между бизнеса и професионалните гимназии

Ученици от 11е клас, специалност “Електрообзавеждане на производството” към ПГЕЕ”Константин Фотинов” Бургас, проведоха практика в реална обстановка в Пристанище Бургас по проект BG051PO001-3.3.07-0001 “Ученически практики” на МОН. Проектът е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.  За периода Април – Юни 2013 година, 12 ученици успешно преминаха своята практива в отдел „Енергиен” на „Пристанище Бургас”ЕАД. Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование(ПОО) и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез: Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда; Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии; Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящият се пазар на труда; Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа, и обучаващи институции; Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО; Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.